Gadewch i ni ‘Gyrraedd y Copa’ gyda’n gilydd.
Let us ‘Cyrraedd y Copa’ (Reach the summit) together.

Ein Gweledigaeth:
Prif bwrpas Ysgol Bro Ingli yw i greu amgylchedd hapus diogel ac iach.
Ysgol sy’n canmol a chynnal disgyblion sy’n gwneud eu gorau glas ac i ddyfalbarhau i feddwl ac i gymryd risg yn annibynnol.
Ysgol sydd am i bob plentyn allu Cyrraedd y Copa ag i gyrraedd eu llawn potensial ac i fod yn unigolion hyderus, uchelgeisiol a chreadigol.
Ysgol sy’n dathlu, diwylliant yr ardal leol a thraddodiadau Cymru er mwyn byw i allu parchu a gofalu am y byd i’r dyfodol.

Our vision:
Ysgol Bro Ingli's main purpose is to create a happy, safe and healthy environment.
A school that praises and supports pupils who do their best and persevere to think and take risks independently.
A school that wants all children to be able to reach the summit and to reach their full potential and to be confident, ambitious and creative individuals.
A school that celebrates the culture of the local area and the traditions of Wales in order to live to be able to respect and care for the world for the future.