Syniadau i rieni i’w dilyn cyn dechrau’r Ysgol / Ideas for parents before your child starts school

Cyn i blentyn ddechrau’r ysgol mae’n bwysig ei baratoi ar gyfer y cam cyntaf o’i yrfa addysol. Mae’n fantais i blentyn fynychu Ysgol Feithrin leol cyn dechrau ar ei addysg gynradd.

Dyma restr o gynigion sylfaenol fyddai o gymorth i rieni:

 1. a) Sicrhau fod y plentyn yn gallu defnyddio’r toiled yn iawn, gwisgo’i ddillad a’i esgidiau, bod yn drefnus â’i eiddo, dilyn cyfarwyddiadau syml, golchi ei ddwylo, adnabod ei enw, defnyddio cyllell a fforc.
 2. b) Cynnwys y plentyn mewn sgyrsiau fel trefnu ymweliadau, mynd i siopa, mynd ar wyliau.
 3. c) Dewis rhaglenni addas ar y radio a’r teledu, a chael sgwrs amdanynt.
 4. ch) Darllen i’r plentyn yn ddyddiol os yn bosibl. Wrth ymweld â siop neu lyfrgell, tynnu sylw’r plentyn at lyfrau addas ar gyfer yr oedran.
 5. d) Annog plentyn i dynnu lluniau a pheintio er mwyn rhoi cyfle iddynt fagu hunan hyder.
 6. dd) Helpu plentyn i sylweddoli pwysigrwydd rhifau mewn bywyd beunyddiol.
 7. e) Nid oes angen gwneud gwaith ffurfiol, ond tynnu sylw’r plentyn i’r cyfleoedd di-ri sydd i’w cael ar gyfer cyfrif gwrthrychau.
 8. f) Dysgu rhigymau a hwiangerddi i’r plentyn a chwarae gyda’r plentyn.

Before a child starts at school it is important to prepare him/her for the first step of their educational career. It is an advantage for a child to attend a local nursery before starting in the primary school.

The following is a list of basic suggestions that could be of some help to parents:

 1. a) Ensure that the child can use the toilet properly, get dressed and put their shoes on, can organise their belongings, can follow simple instructions, wash their hands, recognise their name, use a knife and fork.
 2. b) Include your child in conversations such as organising visits, shopping and going on holidays.
 3. c) Choose appropriate radio and television programmes, and discuss them.
 4. d) Read to your child every day if possible. While you are shopping or in the library, draw your child’s attention to books that are appropriate to their age.
 5. e) Encourage your child to draw pictures and to paint to give them an opportunity to nurture self-confidence.
 6. f) Help your child to realise the importance of numbers in everyday life.
 7. g) There is no need for formality, simply draw your child’s attention to the numerous opportunities to count objects that surround them every day.
 8. h) Teach nursery rhymes and songs to your child and play with them.

Rhai dolenni defnyddiol / Some useful links

Geirfa syml Cymraeg – Say it in Welsh

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-gymraeg-bryn-y-mor/UploadedDocument/2276e74c-6791-4d9b-a665-955dfebc5d0b/say-it-in-cymraeg.pdf

Cymraeg i blant – Gweithgareddau hwyliog i’r teulu / Fun activities for the family
https://www.facebook.com/Cymraegiblant

Siarad gyda fi / Talk with me – Awgrymiadau da ar gyfer cefnogi’ch plentyn i ddysgu siarad / Top tips to help your child learn to talk + Pecynnau rhieni / Parent packs

https://www.llyw.cymru/siarad-gyda-fi

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-gymraeg-bryn-y-mor/UploadedDocument/814e9d11-c16e-495e-bac5-8decc9af153c/172358-twm047256-print-parent-pack-print-ready-english.pdf

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-gymraeg-bryn-y-mor/UploadedDocument/a0871166-f8fe-4698-9662-cd916c008b62/172359-twm047256-print-parent-pack-welsh-print-ready-welsh.pdf

Dechrau Da / Book start – Adnoddau a gwybodaeth am ddarllen gyda’ch plentyn / Reesources and information about reading with your child

https://www.booktrust.org.uk/what-we-do/programmes-and-campaigns/bookstart/families/bookstart-in-wales

Mae Addysg yn Dechrau yn y Cartref / Education begins at home – Adnoddau a syniadau ar sut allwch gefnogi weich plentyn adref / Ideas and resources on how you can support your child at home

https://www.facebook.com/dechraucartref

Cymdeithas Broffesiynol Gofal Plant a Blynyddoedd Cynnar / Professional Association for Childcare and Early Years – Gwefan Saesneg sy’n cynnig canllawiau i rieni ar baratoi’ch plentyn ar gyfer dechrau yn yr Ysgol / A guide for parents on preparing your child for school.

https://www.pacey.org.uk/parents/toolkit

Magu plant – rhowch amser iddo / Parenting – Give it time – Ymgyrch Llywodraeth Cymru sy’n rhoi gwybodaeth, cymorth a chyngor i rieni am fagu plant / A new campaign from Welsh Government that provides information, support and advice for parents about parenting

https://www.llyw.cymru/magu-plant-rhowch-amser-iddo