Siwmper / Sweater£12Siwmper Ysgol Bro Ingli Sweater
Cardigan£14Ysgol Bro Ingli Cardigan
Crys polos / Polo shirt
Coch neu gwyn / Red or white
£9Crys Polo Ysgol Bro Ingli  Polo Shirt
Bathodyn / BadgesFREEBathodyn Ysgol Bro Ingli Badge
Rhoddion ail law / Second-hand donationsHolwch yn yr ysgol / Please ask in the schoolGwisg ail law - Second hand uniform

Rydym yn disgwyl i bob plentyn wisgo gwisg ysgol yr ysgol. Mae gwisgo gwisg ysgol yn sicrhau safon dderbyniol o wisg, yn helpu i gadw enw da'r ysgol, yn lleihau sylw cymdeithasol ac yn osgoi'r math o gystadleuaeth ddrud neu eithafol o ran ymddangosiad a all godi rhwng disgyblion. Yn fwy na dim, mae’n helpu i sefydlu a chynnal hunaniaeth yr ysgol a balchder yn yr hunaniaeth honno – bod yn rhan o dîm Bro Ingli. Rhaid i ymddangosiad fod yn daclus bob amser ac yn briodol i'r ysgol. Mae’n hollbwysig bod rhieni’n cefnogi’r ysgol i orfodi’r wisg ysgol.

Gellir archebu siwmper, cardigan, crys polo gwyn neu coch newydd yn yr ysgol. Prisiau i’w weld isod.

Mae dewis da o wisg ail-law ar gael yng nghefn neuadd yr Ysgol am gyfraniad os y mynnwch.

Mae hefyd gennym gyflenwad o fathodynnau medrwch smwddio ar i siwmperi coch am ddim.

Awgrymir yn gryf eich bod yn labelu dillad eich plentyn yn glir, er mwyn ceisio osgoi eu colli.

Gofynnir i’r plant meithrin i gadw dillad ychwanegol yn eu bagiau os gwelwch yn dda rhag ofn byddant yn cael damwain (h.y. pâr o drowsus, pâr o sanau a dillad isaf).

O ran diogelwch amser chwarae, gwersi addysg gorfforol ac yn y dosbarth yn gyffredinol, ni ddylid gwisgo unrhyw emwaith, ac awgrymir bod plant yn clymu eu gwallt. Nid yw steiliau gwallt eithafol fel pennau eillio neu liwiau gwallt y tu allan i'r rhai a ystyrir yn naturiol yn dderbyniol.

We expect all children to wear the school uniform. The wearing of school uniform ensures an acceptable standard of dress, helps preserve the good name of the school, minimises social distraction and avoids the kind of expensive or extreme competition in appearance that can arise between pupils. Above all, it helps to establish and maintain the identity of the school and pride in that identity Team Bro Ingli. Appearance must always be neat and tidy and appropriate for school. It is crucial that parents support the school in enforcing the school uniform.

Sweaters, cardigan, white or red polo shirt can be purchased at the school. Prices can be seen above.

There is a good selection of second-hand uniforms available at the back of the school hall for a donation if you wish.

We also have a supply of free iron-on badges for the red jumpers.

It is strongly suggested that you label your child's clothes clearly, to try and avoid losing them.

The nursery children are asked to please keep extra clothes in their bags in case they have an accident (i.e. a pair of trousers, a pair of socks and underwear).

In terms of safety at playtime, physical education lessons and in the classroom in general, no jewellery should be worn, and it is suggested that children tie their hair back. Extreme hairstyles such as shaven heads or hair colours outside those regarded as natural are not acceptable.