Mae'n amser cyffrous i ni yn Ysgol Bro Ingli wrth i ni weithredu cwricwlwm newydd sbon sydd yn unigryw i Gymru. Bydd Cwricwlwm i Gymru yn ein caniatáu i ddylunio profiadau a gweithgareddau sydd yn gweddu nid yn unig i draddodiadau a diwylliant Cymru, ond i'n hysgol, disgyblion a'r gymuned.

Gwyliwch y fidio byr gan Lywodraeth Cymru a darllenwch y wybodaeth atodedig.

It's an exciting time for us at Ysgol Bro Ingli as we implement the new curriculum which is unique to Wales. A Curriculum for Wales will not only allow us to design experiences and activities which will suit Wales's traditions and culture, but which will also suit our school, pupils and community.

Y Pedwar Diben - The Four Purposes

Y pedwar diben, fel yr amlinellir gan ddogfen Dyfodol Llwyddiannus, yw'r sail ar gyfer yr holl cynllunio ar gyfer datblygu Cwricwlwm i Gymru.

Yn Ysgol Bro Ingli, rydym eisoes wedi dechrau ar y gwaith o ddylunio a llywio'r cwricwlwm ar lefel ysgol er mwyn darparu'r profiadau dysgu a gweithgareddau gorau i ddatblygu'r dibenion yma.

Mae Cwricwlwm i Gymru wedi ei gynllunio i sicrhau bod pob dysgwr yn gwireddu'r pedwar diben. Mae pob diben yn fwy na phennawd; digrifir hwy yn nhermau nodweddion allweddol. Yn eu cyfanrwydd, dylent fod yn sail i'r holl addysgu a dysgu yng Nghymru.

The four purposes, as set out in the Successful Futures document, have guided the whole design of the new Curriculum for Wales.

At Bro Ingli, we have already begun to design the curriculum on a school level to provide the best learning experiences and activities to develop these purposes.

A Curriculum for Wales has been designed to ensure all learners fulfil the four purposes. Every purpose is more than a headline; it is also described in terms of key characteristics. They should be used in their entirety to underpin all teaching and learning in Wales.

Y nod yw i ddatblygu'r plant a phobl ifanc i fod yn:
Our aim is to develop children and young people as:
Ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes
Ambitious, capable learners, ready to learn throughout their lives
Cyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith
Enterprising, creative contributors, ready to play a full part in life and work
Dinasyddion egwyddorol, gwybodus Cymru a’r byd
Ethical, informed citizens of Wales and the world
Unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.
Healthy, confident individuals, ready to lead fulfilling lives as valued members of society.

Er mwyn helpu'r disgyblion i gyfarwyddo a deall y dibenion yn ystod eu gwaith, rydym wedi dylunio'r pedwar logo uchod.

To aid the pupils to familiarise themselves and gain a better understanding of the four purposes during their work, we have designed the above logos.

Meysydd Dysgu a Phrofiad - Areas of Learning

Bydd chwe maes dysgu a phrofiad yn cael eu haddysgu a dysgu yn hytrach na'r pynciau traddodiadol presennol. Bydd hyn yn gweddu ein ffordd o weithio'n gyfannol gan weithredu ar ddulliau trawsgwricwlaidd.

Six areas of learning will replace the current traditional subjects. This will suit our way of implementing a holistic and cross-curricular method.

Dewiswch o'r dogfennau isod / Please select from the documents below