Yn Ysgol Bro Ingli, rydym yn gwerthfawrogi ac yn credu ei bod yn bwysig i’n disgyblion gael eu grymuso i gymryd perchnogaeth o’u dysgu. Rydym yn sicrhau bod ein plant yn cael y cyfle i ddylanwadu ar benderfyniadau ysgol sy’n effeithio arnynt. Rydym yn cydnabod bod gan blant safbwyntiau a safbwyntiau rhesymegol ar faterion sydd o bwys yn eu dosbarth, yn yr ysgol ac yn y gymuned ehangach. Rydym yn rhoi rôl weithredol i ddisgyblion wrth ddylanwadu ar benderfyniadau. Rydym yn grymuso ein plant i gyfranogi fel dinasyddion ifanc gweithgar.

Erthygl 12 – Mae’n rhaid gwrando arnoch chi a’ch cymryd o ddifrif
Erthygl 13 – Mae gennych hawl i ddarganfod a rhannu gwybodaeth, a dweud eich barn.
Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn

At Ysgol Bro Ingli, we value and believe it is important for our pupils to be empowered to take ownership of their learning. We ensure our children have the opportunity to influence school decisions that affect them. We recognise that children have logical perspectives and opinions on issues that matter in their classroom, in the school and the wider community. We provide pupils with an active role in influencing decisions.  We empower our children to participate as active young citizens.

Article 12 – You have to be listened to and taken seriously
Article 13 – You have the right to find out and share information, and say what you think.
The United Nations Convention on the rights of the child