Mae UNICEF yn gweithio gydag ysgolion er mwyn creu ethos gefnogol, diogel ac ysgogol, lle mae Hawliau Plant yn cael eu parchu, eu talentau yn cael eu meithrin gan sicrhau fod pob plentyn yn medru ffynnu.

Mae Ysgol Bro Ingli yn cyflwyno’r Hawliau Plant i’r disgyblion er mwyn sicrhau eu bod yn ein gadael yn blant hapus a gofalgar, yn cyflawni eu potensial ac yn dod yn ddinasyddion cydwybodol.

UNICEF works with schools to create a supportive, safe, and stimulating ethos, where children's rights are respected, their talents are nurtured and ensure that all children can thrive.

Ysgol Bro Ingli presents the Children's Rights to the pupils to ensure that they leave us as happy and caring children, fulfilling their potential and become conscientious citizens.

Dyma animeiddiaid byr yn dangos y modd y mae Llywodraeth Cymru yn ystyried Hawliau Plant wrth fynd ati i lunio polisiau. Yng Nghymru, mae plant a phobl ifanc yn bwysig iawn. Dim ots lle ti’n byw, mae gen ti Hawliau ac mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud parchu’r hawliau yma yn gyfraith ledled Cymru

Here is a short animation showing how the Welsh Government considers Children's Rights when setting out to formulate policies. In Wales, children and young people are very important. No matter where you live, you have Rights, and the Welsh Government has made respecting these rights law throughout Wales.