Infographic showing the Schools development priorities for 2023-2024
Inffograffeg o flaenoriaethau datblygu Ysgol Bro Ingli / Infographic of Ysgol Bro Ingli's development priorities

Blaenoriaethau Cynllun Datblygu Ysgol Bro Ingli 2023-24

Agwedd 1
Codi safonau ysgrifenedig estynedig ar draws yr ysgol gyda ffocws benodol ar sgiliau ysgrifennu gyda bechgyn.

Agwedd 2
Sicrhau bod cynllunio yn gwreiddio egwyddorion y Cwricwlwm I Gymru yn effeitiol gan gynnwys RVE, RSE a medrau digidol.

Agwedd 3
Datblygu rol dosranedig arweinyddiaeth yn llwyddiannus ar draws yr Ysgol.

Agwedd 4
Sicrhau cyfleoedd gwerthfawr i’r disgyblion ddefnyddio a chymwyso eu sgiliau’n fwriadus yn yr ardaloedd allanol.

Ysgol Bro Ingli Development Priorities 2023-24

Priority 1
Raising extended written standards across the school with a specific focus on writing skills with boys.

Priority 2
Ensure that planning effectively embeds the principles of the Curriculum For Wales including RVE, RSE and digital skills.

Priority 3
Develop a distributed role of leadership successfully across the School.

Priority 4
Provide valuable opportunities for the pupils to use and apply their skills deliberately in the external areas.